advokáti online s.r.o.

Některá úskalí využívání bezpečnostních kamer ve firemních prostorách

Tento článek se zabývá video-monitoringem prostorů soukromých podnikatelských subjektů (firem) za použití různých kamerových systémů. Článek se nedotýká problematiky video-záznamů pořizovaných pro vědecké, umělecké nebo zpravodajské účely (filmové a televizní zpravodajství), rovněž se nedotýká pořizování video-záznamů firmami a orgány veřejné moci v režimu zvláštních právních předpisů, například zákona o Policii ČR, zákona o obecní policii, zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, o prevenci závažných havárií a atomového zákona.

Až na shora uvedenou zvláštní právní úpravu, a další výjimky dle zákona o ochraně osobních údajů, platí obecné pravidlo, že firmy mohou provádět pouze bezpečnostní video-monitoring, tedy pouze za účelem ochrany svého majetku a práv. Ochrana majetku a práv firmy, ale neznamená, například že lze monitorovat zaměstnance za účelem kontroly využívání pracovní doby. Co se týká zaměstnanců, nejen soukromých podnikatelských subjektů, zákoník práce od roku 2007 zakazuje zaměstnavateli, bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách otevřeným nebo dokonce skrytým video-monitoringem. Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod, spočívající ve zvláštní povaze jeho činnosti, který odůvodňuje zavedení video-monitoringu, je povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu monitorování a o způsobech jeho provádění.

Při bezpečnostním video-monitoringu dochází k dokumentování výskytu chování a jednání jakýchkoliv, blíže neurčených osob ve stanoveném prostoru s uložením jeho záznamu na paměťové médium, pro jeho další případné využití. Aby mohl bezpečnostní video-monitoring plnit svůj účel, musí být možné jeho pozdější vyhodnocení a ztotožnění zachycených osob. Pokud je možné zachycené osoby jakkoli identifikovat, je tento záznam osobním údajem té které osoby, který je chráněn zákonem na ochranu osobních údajů, jehož nejdůležitější směrnice jsou zmíněny níže.

Oznamovací povinnost Úřadu

Před zahájením vlastního bezpečnostního video-monitoringu je nutné stanoveným způsobem tuto skutečnost oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím formuláře v dostupného z webových stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě nesplnění oznamovací povinnosti hrozí firmě pokuta až 5 mil. Kč.

Povinnosti při pořízení, zpracování a uchování video-záznamů

V zásadě platí, že firma může bezpečnostní video-záznamy pořizovat bez souhlasu dotčených osob, jen pokud je to nezbytné pro ochranu jejího majetku, resp. jejích práv a právem chráněných zájmů. Pořízení těchto záznamů však nesmí být v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života dotčených osob.

Firma je povinna stanovit účel, k němuž mají videozáznamy pořizovány. Video-monitoring je však možné použít pouze v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jiným opatřením, bez nutnosti shromažďovat osobní údaje. Splnění povinnosti stanovení účelu, proto nemůže být provedeno pouze formálním způsobem, firma by měla mít k dispozici pečlivě zpracovanou bezpečností politiku a případně i materiály dokumentující předchozí útoky na její práva a majetek, jimž má připravovaný video-monitoring zabránit. Pečlivě připravená dokumentace bude užitečná pro případ kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, který může zkoumat, zda pořízené videozáznamy odpovídají deklarovanému účelu a že k tomuto účelu nelze použít jiné prostředky.

Pořízené videozáznamy lze uchovávat pouze za stanoveným účelem, a jen v nezbytném rozsahu. Získané videozáznamy lze archivovat pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich pořízení. Takováto doba bude zpravidla činit jen několik dnů, kdy již bude zřejmé, že v dané době k žádnému útoku na majetek a práva firmy nedošlo. Poté je nutné videozáznamy předepsaným způsobem zlikvidovat.

Za výše uvedených podmínek lze videozáznamy pořizovat pouze otevřeně, nikoliv skrytě, je tedy nutné dotčené osoby, nacházející se v prostorách firmy na provádění video-monitoringu vhodným způsobem upozornit, zpravidla tabulkou s nápisem apod.

V neposlední řádě je třeba poznamenat, že pořízené videozáznamy musí být zabezpečeny proti možnému zneužití, zejména aby se nedostaly do rukou nepovolaných osob.

Za porušení povinností uložených zákonem o ochraně osobních údajů v souvislosti s video-monitoringem, může firmě hrozit pokuta až do výše 10 mil. Kč a případnému zaměstnanci firmy až do 5 mil. Kč. Případným zaplacením pokuty by nebylo dotčeno právo na náhradu škody, právo na přiměřené zadostiučinění v penězích a další nároky podle ostatních právních předpisů.

tel.:

 

+420 774 444 574

 

Korporátní a obchodní právo TPL_ALTCOLLAPSE

Korporátní a smluvní záležitosti, veřejné zakázky, insolvence, komplexní právní servis, přizpůsobený Vašemu podnikání [...]

Občanské právo TPL_ALTCOLLAPSE

Občanské soudní řízení, svéprávnost, ochrana osobnosti, náhrada škody, dědictví, spotřebitelské úvěry, nemovitosti, vymáhání pohledávek, rodinné právo [...]

Správní právo TPL_ALTCOLLAPSE

Správní řízení, stavební právo, řízení u ČNB ve věcech kaptitálového trhu, přestupky, správní delikty, pobytová povolení cizinců [...]

Trestní právo TPL_ALTCOLLAPSE

Hospodářská a daňová kriminalita, porušování autorských a průmyslových práv, ochranných známek, kartelové dohody, cenné papíry, směnky, náhrada škody a zajištění nároku poškozeného v trestním řízení [...]

Advokátní úschovy TPL_ALTCOLLAPSE

Bezpečné splacení kupní ceny u převodu nemovitosti, spolehlivá platba za převod doménového jména a ověření sjednaných podmínek převodu [...]