NETUŠIL ASSOCIATES advokátní kancelář s.r.o.

Některá úskalí využívání bezpečnostních kamer ve firemních prostorách

Tento článek se zabývá video-monitoringem prostorů soukromých podnikatelských subjektů (firem) za použití různých kamerových systémů. Článek se nedotýká problematiky video-záznamů pořizovaných pro vědecké, umělecké nebo zpravodajské účely (filmové a televizní zpravodajství), rovněž se nedotýká pořizování video-záznamů firmami a orgány veřejné moci v režimu zvláštních právních předpisů, například zákona o Policii ČR, zákona o obecní policii, zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, o prevenci závažných havárií a atomového zákona.

Až na shora uvedenou zvláštní právní úpravu, a další výjimky dle zákona o ochraně osobních údajů, platí obecné pravidlo, že firmy mohou provádět pouze bezpečnostní video-monitoring, tedy pouze za účelem ochrany svého majetku a práv. Ochrana majetku a práv firmy, ale neznamená, například že lze monitorovat zaměstnance za účelem kontroly využívání pracovní doby. Co se týká zaměstnanců, nejen soukromých podnikatelských subjektů, zákoník práce od roku 2007 zakazuje zaměstnavateli, bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách otevřeným nebo dokonce skrytým video-monitoringem. Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod, spočívající ve zvláštní povaze jeho činnosti, který odůvodňuje zavedení video-monitoringu, je povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu monitorování a o způsobech jeho provádění.

Při bezpečnostním video-monitoringu dochází k dokumentování výskytu chování a jednání jakýchkoliv, blíže neurčených osob ve stanoveném prostoru s uložením jeho záznamu na paměťové médium, pro jeho další případné využití. Aby mohl bezpečnostní video-monitoring plnit svůj účel, musí být možné jeho pozdější vyhodnocení a ztotožnění zachycených osob. Pokud je možné zachycené osoby jakkoli identifikovat, je tento záznam osobním údajem té které osoby, který je chráněn zákonem na ochranu osobních údajů, jehož nejdůležitější směrnice jsou zmíněny níže.

Oznamovací povinnost Úřadu

Před zahájením vlastního bezpečnostního video-monitoringu je nutné stanoveným způsobem tuto skutečnost oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím formuláře v dostupného z webových stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě nesplnění oznamovací povinnosti hrozí firmě pokuta až 5 mil. Kč.

Povinnosti při pořízení, zpracování a uchování video-záznamů

V zásadě platí, že firma může bezpečnostní video-záznamy pořizovat bez souhlasu dotčených osob, jen pokud je to nezbytné pro ochranu jejího majetku, resp. jejích práv a právem chráněných zájmů. Pořízení těchto záznamů však nesmí být v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života dotčených osob.

Firma je povinna stanovit účel, k němuž mají videozáznamy pořizovány. Video-monitoring je však možné použít pouze v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jiným opatřením, bez nutnosti shromažďovat osobní údaje. Splnění povinnosti stanovení účelu, proto nemůže být provedeno pouze formálním způsobem, firma by měla mít k dispozici pečlivě zpracovanou bezpečností politiku a případně i materiály dokumentující předchozí útoky na její práva a majetek, jimž má připravovaný video-monitoring zabránit. Pečlivě připravená dokumentace bude užitečná pro případ kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, který může zkoumat, zda pořízené videozáznamy odpovídají deklarovanému účelu a že k tomuto účelu nelze použít jiné prostředky.

Pořízené videozáznamy lze uchovávat pouze za stanoveným účelem, a jen v nezbytném rozsahu. Získané videozáznamy lze archivovat pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich pořízení. Takováto doba bude zpravidla činit jen několik dnů, kdy již bude zřejmé, že v dané době k žádnému útoku na majetek a práva firmy nedošlo. Poté je nutné videozáznamy předepsaným způsobem zlikvidovat.

Za výše uvedených podmínek lze videozáznamy pořizovat pouze otevřeně, nikoliv skrytě, je tedy nutné dotčené osoby, nacházející se v prostorách firmy na provádění video-monitoringu vhodným způsobem upozornit, zpravidla tabulkou s nápisem apod.

V neposlední řádě je třeba poznamenat, že pořízené videozáznamy musí být zabezpečeny proti možnému zneužití, zejména aby se nedostaly do rukou nepovolaných osob.

Za porušení povinností uložených zákonem o ochraně osobních údajů v souvislosti s video-monitoringem, může firmě hrozit pokuta až do výše 10 mil. Kč a případnému zaměstnanci firmy až do 5 mil. Kč. Případným zaplacením pokuty by nebylo dotčeno právo na náhradu škody, právo na přiměřené zadostiučinění v penězích a další nároky podle ostatních právních předpisů.

Eshop právních služeb, právní poradenství on-line

Písemná odpověď na právní otázku

Písemná odpověď na právní otázku
V této sekci eshopu právních služeb - právní poradny online Vám prostřednictvím zkušených advokátů, specialistů v příslušném právním odvětví, odpovíme na Vaše právní otázky, které spadají do oblastí specializace advokátní kanceláře. Odpověď obdržíte formou písemného právního stanoviska ve formátu PDF. Do eshopu právních služeb přejdete zde....

Analýza

Analýza
V této sekci eshopu právních služeb - právní poradny online Vám prostřednictvím zkušených advokátů, specialistů v příslušném právním odvětví, zpracujeme analýzu Vaší právní záležitosti, spadající do oblastí specializace advokátní kanceláře. Do eshopu právních služeb přejdete zde....

Konzultace online

Konzultace online
V této sekci eshopu právních služeb - právní poradny online Vám poskytneme osobní kontultaci online ve Vaší právní záležitosti prostřednictvím IM konunikačních prostředků (např. Skype). Do eshopu právních služeb přejdete zde....

Sepsání, revize, kontrola smlouvy nebo jiné listiny

Sepsání, revize, kontrola smlouvy nebo jiné listiny
V této sekci eshopu právních služeb - právní poradny online Vám prostřednictvím zkušených advokátů, specialistů v příslušném právním odvětví, sepíšeme, zrevidujeme, zkontrolujeme smlouvu nebo jinou listinu, spadající do oblastí specializace advokátní kanceláře. Do eshopu právních služeb přejdete zde....

Příprava žaloby, elektronického platebního rozkazu, odvolání, žádosti, vyjádření nebo jiného podání

Příprava žaloby, elektronického platebního rozkazu, odvolání, žádosti, vyjádření nebo jiného podání
V této sekci eshopu právních služeb - právní poradny online Vám prostřednictvím zkušených advokátů, specialistů v příslušném právním odvětví, připravíme žalobu, elektronický platební rozkaz, odvolání, žádost, vyjádření nebo jiné podání učené soudu či jinému orgánu, ve věcech spadajících do oblastí specializace advokátní kanceláře. Do eshopu právních služeb přejdete zde....

Zastoupení u soudu, správního orgánu nebo v rozhodčím řízení

Zastoupení u soudu, správního orgánu nebo v rozhodčím řízení
V této sekci eshopu právních služeb - právní poradny online Vám si lze sjednat zastoupení advokátem v řízení u soudu, policie, správního orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci či u rozhodčího soudu, ve věcech spadajících do oblastí specializace advokátní kanceláře.

Upozorňujeme, že tato právní služba již ve většině případů vyžaduje osobní schůzku v advokátní kanceláři a nelze ji v plné šíři realizovat online. Pro podrobnější informace přejděte do eshopu právních služeb zde....

Advokátní úschovy

Advokátní úschovy
V této sekci eshopu právních služeb - právní poradny online Vám si lze sjednat advokátní úschovu finančních prostředků nebo jiného majetku či listin, zejména v souvislosti s převodem nemovitostí, doménových jmen nebo jinými transakcemi.

Upozorňujeme, že tyto služby vyžadují osobní schůzku v advokátní kanceláři a nelze je v plné šíři realizovat online. Pro podrobnější informace přejděte do eshopu právních služeb zde....

Různé právní služby

Různé právní služby
V této sekci eshopu právních služeb - právní poradny online Vám poskytneme jakékoli jiné právní služby, spadající do oblastí specializace advokátní kanceláře.V případě, že požadované právní služby nebude možné realizovat online, zavčas Vás na to upozorníme. Pro podrobnější informace přejděte do eshopu právních služeb zde....

Kontaktujte nas +420 222 513 515

Korporátní a obchodní právo TPL_ALTCOLLAPSE

Korporátní a smluvní záležitosti, veřejné zakázky, insolvence, komplexní právní servis, přizpůsobený Vašemu podnikání [...]

Právo informačních technologií TPL_ALTCOLLAPSE

Implementace informačních systémů, eshopů, projekty eCommerce, doménové spory, rozhodčí řízení online [...]

Autorské právo TPL_ALTCOLLAPSE

 

Licenční smlouvy, porušení autorského práva, vývoj a prodej software, sdílení a užití digitálního obsahu v internetu, odpovědnost za obsah [...]

 

Občanské právo TPL_ALTCOLLAPSE

Občanské soudní řízení, svéprávnost, ochrana osobnosti, náhrada škody, dědictví, spotřebitelské úvěry, nemovitosti, vymáhání pohledávek, rodinné právo [...]

Pracovní právo TPL_ALTCOLLAPSE

Zaměstnavatelé, pracovněprávní spory, převod činností na jiného zaměstnavatele, pracovní agentury, zaměstnávání cizinců [...]

Správní právo TPL_ALTCOLLAPSE

Správní řízení, stavební právo, řízení u ČNB ve věcech kaptitálového trhu, přestupky, správní delikty, pobytová povolení cizinců [...]

Trestní právo TPL_ALTCOLLAPSE

Hospodářská a daňová kriminalita, porušování autorských a průmyslových práv, ochranných známek, kartelové dohody, cenné papíry, směnky, náhrada škody a zajištění nároku poškozeného v trestním řízení [...]

Ústavní a mezinárodní právo TPL_ALTCOLLAPSE

Řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem ČR, řízení o stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva, zastoupení u Evropského soudního dvora EU [...]

Advokátní úschovy TPL_ALTCOLLAPSE

Bezpečné splacení kupní ceny u převodu nemovitosti, spolehlivá platba za převod doménového jména a ověření sjednaných podmínek převodu [...]
QR kod www.advokationline.eu