• BLOG & FAQ

Blog & FAQ advokátní kanceláře

Na této stránce se nachází blog odpovědí na často kladené otázky (FAQ), právních informací, aktualit a názorů k právu obchodních společností, právu informačních technologií, eCommerce, dále k vymáhání pohledávek ale i k právní pomoci dlužníkům a vybraným otázkám generální advokátní praxe, často řešeným naší AK.

Vyhledávat články lze nahoře, v hlavním menu stránky, viz symbol hledat vyhledávání článků. Články lze také filtrovat dle kategorií, po rozbalení položky filtrování článků, také v hlavním menu, nahoře této stránky.

Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Častým dotazem je, zda se jednatel spol. s r.o. zbaví odpovědnosti z titulu výkonu jeho funkce tím, že odstoupí z pozice jednatele nebo tím, že převede celý jeho podíl ve společnosti na jinou osobu, spolu se jmenováním nového jednatele. V těchto případech je ještě nutné podat návrh rejstříkovému soudu i odstranění údaje o funkci jednatele v obchodním rejstříku.

Zrušení údaje o sídlu společnosti v obchodním rejstříku - pozbytí souhlasu s umístěním sídla

Častým dotazem je, zda lze snadno a rychle dosáhnout odstranění údaje o sídlu společnosti z obchodního rejstříku. Týká se to zejména situací po skončení nájmu fyzického nebo tzv. virutálního sídla obchodní společnosti, když tato společnost nezajistí provedení výmazu tohoto údaje o sídlu v obchodním rejstříku. Dochází potom k neoprávněnému užívání sídla, resp. poštovní adresy.

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Dne 01.01.2018 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku (zákon č. 460/2018), zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci.

K praktickému postupu při prodeji nemovitosti zatížené zákonným předkupním právem

V poslední době jsou poměrně časté dotazy, jak konkrétně postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která je zatížena zákonným předkupním právem spoluvlastníka (nově od 01.01.2018). Možný praktický postup lze stručně popsat následovně:

GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To znamená, že všichni se tímto nařízením od tohoto data musí řídit.

Dle našeho názoru je GDPR poněkud démonizováno, což mnoha konzultačními firmami využíváno k získávání nových zákazníků.

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit.

Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží něco namítat, pokud si plnil při vymáhání svoje povinnosti. Toto ale není úplně jednoduché prověřit, bez nahlédnutí a vyhodnocení spisového materiálu exekutora.

K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu a mít stále platný právní důvod k umístění sídla.

Specializovaná advokátní kancelář - ideální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše specializovaná advokátní kancelář zajišťuje správný a bezchybný výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci výkonu této funkce naše AK, v souladu s příslušnou právní úpravou zajišťuje u subjektu, kde byla pověřencem jmenována, zejména následující:

  • Poskytuje informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;

Specializovaná advokátní kancelář - ideální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro použití listin vydaných orgány jiného státu, v České republice platí základní pravidlo, že všechny cizozemské listiny musí opatřeny vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, příslušného zastupitelského úřadu ČR, pokud se nejedná o listiny vystavené orgány cizího státu, se kterým má ČR bilaterální smlouvu nebo který je smluvní stranou tzv. úmluvy o apostile (vyhláška MZV. č. 45/1999 Sb.).

Nutnost ověření ověření cizozemských listin pro použití v České republice, jejím zastupitelským úřadem, tzv. superlegalizace, vyplývá z § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů:

Maximální výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení

Článek se zabývá často kladenou otázkou, jaká může být maximální, zákonem a soudy akceptovatelná, výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení.

Předesíláme, že otázka přiměřenosti platnosti těchto ujednání není řešena jen civilním právem, ale dopadají na ně i normy trestního práva, tedy zda ujednání o smluvní pokutě nebo úroku nelze posuzovat jako trestný čin lichvy.