• BLOG & FAQ

Blog & FAQ advokátní kanceláře

Na této stránce se nachází blog odpovědí na často kladené otázky (FAQ), aktualit a informací k připravovaným změnám právní úpravy a právních názorů v rámci právní specializace naší AK, kterou je: (i) korporátní & spolkové právo, (ii) mezinárodní právo soukromé, (iii) právo IT, eCommerce, GDPR a (iv) generální advokátní praxe. Jedná se o všeobecnou praxi úzce související s naší specializaci, zejména jde o právní postavení cizinců, smlouvy, pohledávky, závazky, dluhy, nemovitosti apod.

Vyhledávat články blogu lze nahoře, v hlavním menu stránky, viz symbol hledat vyhledávání článků. Články lze také filtrovat dle kategorií, po rozbalení položky filtrování článků, také v hlavním menu, také nahoře této stránky. Sdílet články na sociálních sítích lze za použití ikon na levé straně stránky.

Právní monitor - změny zákonů týkajících se právní specializace AK

V tomto článku sledujeme pravidelně vývoj a změny některých právních předpisů, týkajících se právní specializace AK, tedy korporátního & spolkového práva, mezinárodního práva soukromého, práva IT, eCommerce, GDPR a ve vybraných otázkách generální advokátní praxe (cizinci, vymáhání pohledávek a dluhů, směnky, nemovitosti).

Jelikož některé zákony (např. občanský zákoník apod.) se dotýkají více právních odvětví, než je specializace naší AK, zmiňujeme zde i některé další plánované změny těchto právních předpisů, zejména těch často diskutovaných.

Zákonné předkupní právo k nemovitostem

Dnešního dne 01.01.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která byla provedena zákonem č. 460/2018 Sb., zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci.

Tento článek je reakcí na časté dotazy, jak konkrétně bude nutno postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která je zatížena zákonným předkupním právem spoluvlastníka.

Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské vízum) - pravidlo 90/180

Tento příspěvek se zabývá povolenou délkou pobytu cizince na území ČR na krátkodobé (schengenské) vízum.

Je třeba rozlišovat mezi platností krátkodobého víza, které může být až 5 let a mezi oprávněním cizince na toto vízum pobývat konkrétní dobu na území ČR.

Pro dobu maximální délky pobytu cizince platí tzv. pravidlo 90/180,  upravené článkem 6 nařízení EU č. 32016R0399 (schengenský hraniční kodex) a článkem 11 úmluvy č. 42000A0922(02) - úmluva k provedení schengenské dohody.

Ručení a odpovědnost jednatele (statutárního orgánu) za závazky společnosti jejím věřitelům

V poslední době, postupně dochází čím dál tím více k uplatňování dalších právních postupů věřitelů při vymáhání pohledávek. Mnohé tyto postupy byly možné již před rokem 2014, tedy před nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích, ale hromadně a běžněji se využívají stále častěji v poslední době. Rovněž je velkým podnětem a podporou tohoto vývoje odpovědnosti statutárních orgánů obchodních společností přibývající judikatura Nejvyššího soudu.

Rizika věřitele při vymáhání pohledávek - zastavení exekuce exekutorem pro nevymahatelnost pohledávky - nemajetnost dlužníka

Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit.

Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží něco namítat, pokud si plnil při vymáhání svoje povinnosti. Toto ale není úplně jednoduché prověřit, bez nahlédnutí a vyhodnocení spisového materiálu exekutora.

Náležitosti žádosti o povolení dlouhodobého pobytu na území ČR – dlouhodobě pobývající rezident EU

Článek se zabývá žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU, na území ČR, za účelem zaměstnání.

Žádost je nutno podat osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státě EU, kde cizinec pobývá nebo v ČR na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Pokud cizinec žádost podává v České republice, je nutno ji podat nejpozději 3 měsíce od vstupu na území.

Žádost o trvalý pobyt cizince - jako rodiče nezletilého občana ČR

Časté dotazy směřují k délce lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza.

Podle platné právní úpravy má o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza (tzv. odvolání) rozhodnout Ministerstvo zahraničních věcí do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se ale podává u zastupitelského úřadu České republiky (konzulátu). Zastupitelský úřad má odvolání do 5 dnů postoupit Ministerstvu zahraničních věcí (MZV).

Zkouška z českého jazyka a českých reálií k žádosti o státní občanství

Tento příspěvek se zabývá prokazováním znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely podání žádosti o udělení státního občanství České republiky.

Znalost českého jazyka se požaduje alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to v rozsahu následujících dovedností:

Žádost o krátkodobé, Schengenské vízum manžela (manželky) občana ČR

Tento článek se týká žádosti o krátkodobé (Schengenské vízum) manžela (manželky) občana ČR, za účelem doprovodu tohoto občana ČR a současně za účelem krátkodobého pobytu tohoto občana na území ČR.

Žadatel (tj. manžel/manželka) musí tuto žádost podat osobně na příslušném zastupitelském úřadu České republiky, zpravidla ve státě jeho jehož je občanem.

K osobnímu podání této žádosti je nutno si sjednat termín, když způsob tohoto sjednání aktuálně bývá uveden na příslušné internetové stránce zastupitelského úřadu, resp. Ministerstva zahraničních věcí.