• BLOG & FAQ

Azyl, doplňková ochrana

 • Mgr. David Netušil, advokát společnosti advokáti online s.r.o. se ve dnech 31.07.2016 až 16.08.2016 zúčastnil projektu "Evropští advokáti na Lesbu" ("European Lawyers on Lesvos"), kde v

  Často kladenou otázkou je, jak řešit pobyt žadatele o azyl na území ČR v souvislosti s podáním žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu a dále v souvislosti s podáním kasační stížnosti. Tento článek se nezabývá otázkou odkladného účinku žaloby a kasační stížnosti. V tomto článku se počítá se situací, kdy žaloba i kasační stížnost má odkladný účinek.

  Průkaz žadatele o mezinárodní ochranu, který slouží také jako

  ...
 • Soudní dvůr Evropské unie , v rozsudku C‑199/12 až C‑201/12 ze dne 07.2013 a v rozsudku C‑148/13 až C‑150/13 ze dne 02.12.2014, v rámci řízen í o předběžné otázce, se vyjádřil k důvodnosti žádostí žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří jako důvod uvádějí jejich homosexuální orientaci, za níž jim ve státě, ze kterého prchají, hrozí uložení trestu odnětí svobody.

  S ohledem na tyto

  ...
 • Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o vydání víza k pobytu na území ČR nad 90 za účelem strpění, v souvislosti s podanou žádostí o trvalý pobyt po 4 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb., po skončení řízení ve věci žádosti o mezinárodní ochranu.

  Žádost je nutno podat osobně. Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke

  ...
 • Zajištění cizince znamená omezení jeho osobní svobody umístěním do tzv. "zařízení". Cizinec může být zajištěn policií za účelem správního vyhoštění, za účelem vycestování a za účelem jeho předání nebo průvozu. Dále může být cizinec zajištěn Ministerstvem vnitra během řízení o mezinárodní ochraně (azyl, doplňková ochrana). Tyto způsoby a důvody zajištění jsou popsány níže v tomto článku.

 • Základy azylu a mezinárodní ochrany cizinců na území České republiky a Evropské unie spočívají v tzv. Ženevské úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a v jejím protokolu přijatém v roce 1967 v New Yorku. Ženevská konvence byla pro Českou republiku vyhlášena sdělením č. 208/1993 Sb. Ženevská úmluva stanovuje základní pravidlo uprchlického práva "non refoulement", že uprchlík nesmí být za žádných okolností vrácen do státu, ve kterém by jeho život nebo osobní svoboda byly ohroženy na

  ...
 • Cizinec může v České republice požádat o mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo hrozící vážnou újmou. Mezinárodní ochrana se uděluje formou azylu nebo doplňkové ochrany.

  Cizinci se udělí azyl především z důvodů, že je v zemi svého původu pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů.

 • Opravným prostředkem proti rozhodnutí ministerstva ve věcech mezinárodní ochrany je správní žaloba, kterou je nutno podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí. V případě zamítnutí žaloby lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. V některých případech je nutno současně s podáním žaloby nebo kasační stížnosti žádat o přiznání jejího odkladného účinku.