• BLOG & FAQ

Právní postavení cizinců & právo EU

 • Tento článek se týká žádosti o krátkodobé (Schengenské vízum) manžela (manželky) občana ČR, za účelem doprovodu tohoto občana ČR a současně za účelem krátkodobého pobytu tohoto občana na území ČR.

  Žadatel (tj. manžel/manželka) musí tuto žádost podat osobně na příslušném zastupitelském úřadu České republiky, zpravidla ve státě jeho jehož je občanem.

  K osobnímu podání této žádosti je nutno si sjednat termín, když způsob tohoto sjednání aktuálně bývá uveden na příslušné

  ...
 • Žádost držitele zaměstnanecké karty o souhlas se změnou zaměstnavatele, je vhodné podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, podle místa hlášeného pobytu žadatele.

  Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání

  ...
 • Dnem 31. 10. 2017 byl zcela ukončen provoz systému VISAPOINT. Objednání termínu pro příjem žádosti o vízum nebo pobytové oprávnění prostřednictvím systému VISAPOINT již není možné.

  Potvrzené registrace provedené v systému VISAPOINT pro listopad 2017 zůstávají v platnosti.

  Informace o způsobu objednávání termínů pro příjem žádostí o víza a pobytová oprávnění na období od 01.12.2017 bude ode dne 24.11.2017 umístěna na webové stránce příslušného zastupitelského

  ...
 • Vízová povinnost pro občany Ukrajiny pro ČR a Schengenský prostor byla zrušena ke dni 11.06.2017. Občané Ukrajiny tak mohou cestovat do České republiky a ostatních států Schengenu bez víza.

  Podmínky pobytu ukrajinských občanů do 90 dnů bez víza na území České republice a členských států, resp. Schengenského prostoru jsou následující:

 • Podle NSS, pokud systém Visapoint, pro sjednání termínu podání žádosti o vízum, zaměstnaneckou kartu nebo o jiné pobytové povolení, neumožní důstojné podání žádosti na ZÚ ČR, lze žádost podat i bez sjednání tohoto termínu Visapoint.

  Podle Nejvyššího správního soudu, pokud žadatel podal žádost o dlouhodobý nebo trvalý pobyt nebo o dlouhodobé vízum na „místně příslušném“ zastupitelském úřadu, avšak jiným způsobem než osobně v termínu určeném zastupitelským úřadem k jejímu podání (ať

  ...
 • Často kladenou otázkou na naši AK je, zda má cizinec sjednáno správné zdravotní pojištění pro pobyt na území České republiky.

  Tento článek se zabývá možnostmi řešení odpovědí na tyto otázky z hlediska předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území ČR. Článek se potom v plném rozsahu nezabývá občanskoprávní stránkou pojištění, která se dotýká zejména práva na pojistné plnění při vzniku pojistné události, při onemocnění nebo úrazu cizince.

 • Ve věcech správních žalob pro zamítnutí nebo zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení (povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecká nebo modrá karta, trvalý pobyt, dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt za účelem strpění a přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU), je pro pokračování legálního pobytu cizince na území ČR zásadní, zda bude žalobě přiznán odkladný účinek. Odkladný účinek správní žaloby znamená, že cizinec může po dobu probíhajícího řízení o žalobě pobývat na území

  ...
 • V případech odvolacích řízení ve věcech odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o pobytové povolení (např.povolení k dlouhodobému pobytu) nebo proti usnesení o zastavení řízení o těchto žádostech, často dochází k překročení zákonem stanovené doby pro vydání rozhodnutí o podaném odvolání.

  Lhůtu pro vydání rozhodnutí o odvolání ve správním řízení podle zákona o pobytu cizinců nelze zpravidla určit úplně přesně, jelikož zákonná 60denní lhůta běží ode dne předání spisu se

  ...
 • Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra

  Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na ...

 • Žádost je nutno podat osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státě EU, kde cizinec pobývá nebo v ČR na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Pokud cizinec žádost podává v České republice, je nutno ji podat nejpozději 3 měsíce od vstupu na území. Z důvodů na straně klienta může být žádost podána právním zástupcem, na základě plné moci, například

  ...
 • Článek se zabývá žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU, na území ČR, za účelem zaměstnání.

  Žádost je nutno podat osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státě EU, kde cizinec pobývá nebo v ČR na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Pokud cizinec žádost podává v České republice, je nutno ji podat

  ...
 • V případě, že se Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP MV) rozhodne vyhovět podané žádosti o pobytové povolení (dlouhodobý pobyt nebo jeho prodloužení, zaměstnanecká nebo modrá karta či její prodloužení anebo trvalý pobyt), zpravidla písemně vyzve žadatele, aby se dostavil na pracoviště OAMP MV k pořízení biometrických údajů pro účely vystavení průkazu pobytového

  ...
 • Článek se zabývá žádostí o povolení trvalého pobytu na území ČR, podávanou podnikající fyzickou osobou - živnostníkem (OSVČ), který bude příjmy prokazovat daňovým přiznáním, resp. platebním výměrem na daň z příjmu fyzických osob, po 5 letech pobytu na území, dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb.

  Tuto žádost je nutno podat osobně na příslušném pracovišti 

  Článek se zabývá žádostí o povolení trvalého pobytu na území ČR po 5 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb.

  Tuto žádost je nutno podat osobně na příslušném pracovišti OAMP Ministerstva vnitra nebo na zastupitelském úřadu ČR, v zákonné lhůtě.

  Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této

  ...
 • Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí podepsat plnou moc a my se postaráme o podání žádosti.

  Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na internetové

  ...
 • Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí podepsat plnou moc a my se postaráme o podání žádosti.

  Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na ...

 • Cizinec může v České republice požádat o mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo hrozící vážnou újmou. Mezinárodní ochrana se uděluje formou azylu nebo doplňkové ochrany.

  Cizinci se udělí azyl především z důvodů, že je v zemi svého původu pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů.