• BLOG & FAQ

Ověření cizozemských listin

  • Pro použití listin vydaných orgány jiného státu, v České republice platí základní pravidlo, že všechny cizozemské listiny musí opatřeny vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, příslušného zastupitelského úřadu ČR, pokud se nejedná o listiny vystavené orgány cizího státu, se kterým má ČR bilaterální smlouvu nebo který je smluvní stranou tzv. úmluvy o apostile (vyhláška MZV. č. 45/1999 Sb.).