• BLOG & FAQ

Právo it, eCommerce

 • Naše specializovaná advokátní kancelář zajišťuje správný a bezchybný výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci výkonu této funkce naše AK, v souladu s příslušnou právní úpravou zajišťuje u subjektu, kde byla pověřencem jmenována, zejména následující:

 • Z hlediska GDPR jsou časté dotazy menších společností a podnikajících fyzických osob, zaměstnávajících méně než 250 zaměstnanců, jaká je nutno během jejich podnikání provést opatření z hlediska GDPR a jaké směrnice, souhlasy či jiné dokumenty musí mít zpracovány, aby jejich podnikatelská činnost byla v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních

  ...
 • Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To znamená, že všichni se tímto nařízením od tohoto data musí

  ...
 • Spory o doménová jména nastávají v případech, kdy se určitou osobou zaregistrovaná a používaná doména shoduje nebo podobá slovní ochranné známce, obchodní firmě či jinému charakteristickému označení jiného subjektu nebo jeho výrobků a služeb. V praxi se tyto případy také označují jako „cybersquatting“ a mohou být nabývat rozličných forem, například:

 • Možná jste někdy přemýšleli nad tím, zda je v době elektronické komunikace a sledování prostor průmyslovými kamerami ve vašem zaměstnání dostatečně pamatováno i na vaše soukromí. Pojďme se proto na tuto problematiku kouknout právníma očima.

 • Tento článek se zabývá video-monitoringem prostorů soukromých podnikatelských subjektů (firem) za použití různých kamerových systémů. Článek se nedotýká problematiky video-záznamů pořizovaných pro vědecké, umělecké nebo zpravodajské účely (filmové a televizní zpravodajství), rovněž se nedotýká pořizování video-záznamů firmami a orgány veřejné moci v režimu zvláštních právních předpisů, například zákona o Policii ČR, zákona o obecní policii, zákona o ochraně utajovaných informací a o

  ...
 • Při realizaci projektů informačních systémů (dále jen „IS“) jsou pro jejich objednatele palčivým problémem případné náhrady škod, způsobená nesprávným postupem dodavatelů IS a naopak u dodavatelů IS, je aktuální otázka omezení jejich odpovědnosti za škodu, pokud i přes jejich veškeré úsilí, se projekt IS nezdaří realizovat, tak aby odpovídal uzavřené smlouvě.

 • Pokud mluvíme o smlouvách, je třeba rozlišit, zda se jedná o smlouvy, kde zákon nebo dohoda účastníků předepisuje písemnou formu, či o smlouvy, pro které písemná forma předepsána není. Dále je nutné vyčlenit smlouvy, které vůbec není možné uzavřít elektronicky, protože to vylučuje zákon nebo například dohoda smluvních stran. Tento článek se zabývá smlouvami, u kterých zákon nebo dohoda účastníků předepisuje písemnou formu.