• BLOG & FAQ

Změny imigračních zákonů

  • Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně:

    Nová právní úprava výslovně zavádí možnost cizince žádat cizineckou policii o prodloužení doby platnosti krátkodobého víza nebo doby pobytu na území na toto vízum.

  • Dne 18.12.2015 nabývá účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 316/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen "zákon o pobytu cizinců"). Tento příspěvek detailně neanalyzuje veškeré změny tohoto právního předpisu. Ke konkrétnímu dotazu klienta lze ovšem takovou analýzu zpracovat. Z velkého množství změn se proto na tomto místě v tomto příspěvku zabýváme otázkami, týkajícími se největšího počtu našich klientů:

  • Dne 18.12.2015 nabývá účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se novelizuje poměrně rozsáhle zákon č. 315/1999 Sb., o azylu (dále jen "zákon o azylu"). Některé části novelizace nabývají účinnosti až 01.01.2016.

    Tato poměrně rozsáhlá novelizace zákona o azylu byla z valné většiny vyvolána nutností České republiky transponovat evropské azylové směrnice, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a

    ...