• Informace pro spotřebitele a smluvní podmínky poskytování právních služeb

dále také jen „Smluvní Podmínky“ nebo „Smlouva“

 

1. Poskytovatel právních služeb, Klient, Klient – Spotřebitel, Strany
1.1.
Poskytovatelem právní služby ve smyslu těchto Podmínek je společnost advokáti online s.r.o., IČ: 24203521, se sídlem: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 774 444 574, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, sp. zn. C 188321 (dále „AK“).
1.2. Klientem, resp. příjemcem právní služby je fyzická nebo právnická osoba (dále „Klient“). Pokud se v Podmínkách hovoří o „Klientovi – Spotřebiteli“, má se tím na mysli spotřebitel ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“).
1.3. AK a Klient se dále společně nazývají jako „Strany“.
1.4. Poskytnutí právní služby spočívá zpravidla v zastoupení Klienta v řízení na základě plné moci, zpracování odpovědi nebo právního stanoviska či analýzy k otázce položené Klientem, zpracování odvolání či jiného podání nebo listiny apod. Rozsah poskytovaných právních služeb, resp. právní specializace AK, je uveden na internetových stránkách AK „Stránky AK“.
2. Právní služba, Jednorázová smlouva online
2.1.
AK poskytne Klientovi za úplatu (dále „Úplata“) právní službu či služby (dále „Právní služba“), která bude podrobněji specifikována elektronickými zprávami zasílanými mezi Stranami prostřednictvím formuláře na Stránkách AK a emailu a/nebo prostřednictvím Chatu na Stránkách AK a/nebo prostřednictvím komunikace za použití služeb či aplikací, jako např. Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Signal Private Messenger apod. a/nebo telefonicky a/nebo ve Výzvě k platbě a/nebo v příloze Výzvy k platbě či jiným vhodným způsobem. Tato komunikace mezi Stranami, uvedená v předchozí větě, se v dalším textu Podmínek nazývá jako „E-komunikace“.
2.2. AK poskytne Klientovi Právní službu, až na základě uzavřené Jednorázové smlouvy online o poskytnutí Právní služby (dále „Jednorázová smlouva online“). Jednorázová smlouva online bude uzavřena za použití E-komunikace.
2.3. E-komunikace může probíhat a Jednorázová smlouva online může být uzavřena v Českém, Anglickém nebo Ruském jazyce.
3. Uzavření Jednorázové smlouvy online
3.1.
Postup uzavření Jednorázové smlouvy online je následující:
  (a) Klient si na Stránkách AK přečte tyto Podmínky, zahrnující i veškeré informace pro spotřebitele.
  (b) Pokud Klient s Podmínkami souhlasí, odešle AK požadavek na Právní službu (dále „Poptávka“) prostřednictvím E-komunikace.
  (c) Pokud si Klient před odesláním Poptávky nepřečetl Podmínky a/nebo informace pro spotřebitele, přečte si je v rámci další E-komunikace s AK a/nebo ve Výzvě k platbě, před uzavřením Jednorázové smlouvy.
  (d) Pokud bude poptávaná právní služba spadat do specializace AK, AK odpoví Klientovi prostřednictvím E-komunikace, za jakých konkrétních cenových, časových, či jiných podmínek, může Klientovi Právní službu poskytnout.
  (e) V případě, že Klient s těmito podmínkami vyjádří souhlas, AK odešle Klientovi prostřednictvím E-komunikace výzvu k platbě (dále „Výzva k platbě“) s možnostmi provedení platby Úplaty za Právní službu předem uvedenými v následujícím odst. (f).
  (f) Úplatu za Právní službu lze provést následujícími způsoby:
    [i] Úplatu lze zaplatit bezhotovostním převodem na vnitrostátní nebo mezinárodní bankovní účet uvedený ve Výzvě k platbě. Při mezinárodní bankovní platbě v EUR ze států mimo Evropskou unii musí Klient použít platební instrukci OUR, aby na bankovní účet AK byla připsána Úplata v plné výši, bez odečtení bankovních poplatků. Jinak má AK právo Úplatu považovat za nezaplacenou.
    [ii] Úplatu lze dále zaplatit elektronicky měnou Bitcoin, na adresu účtu AK uvedenou ve Výzvě k platbě.
    [iii] Úplatu lze dále provést platebním systémem PayPal, na adresu účtu AK uvedenou ve Výzvě k platbě.
    [iv] Úplatu lze výjimečně provést prostřednictvím služby Western Union. Na tomto je ale nutno se předem dohodnout. Pokud tato možnost platby nebude uvedena ve Výzvě k platbě, není tento způsob platby možný a AK nemá povinnost takovou platbu akceptovat a převzít.
    [v] Úplatu lze výjimečně provést v hotovosti např. prostřednictvím další osoby. Na tomto je ale nutno se předem dohodnout. Pokud tato možnost platby nebude uvedena ve Výzvě k platbě, není tento způsob platby možný a AK nemá povinnost takovou platbu akceptovat a převzít.
  (g) Dnem připsání Úplaty na bankovní účet AK nebo nebo připsání platby v Bitcoin na adresu účtu uvedenou ve výzvě k platbě či na účet PayPal uvedený ve Výzvě k platbě nebo dnem, kdy AK převezme Úplatu na pobočce Western Union nebo případně v hotovosti je uzavřena Jednorázová smlouva online.
  (h) Pokud nebude Úplata připsána na účet AK, resp. zaplacena v plné výši, má AK právo Úplatu považovat za nezaplacenou a zaplacenou částku vrátit na bankovní účet nebo účet PayPal, ze kterého byla zaplacena, nebo prostřednictvím Western Union, po odečtení bankovních či jiných poplatků za převod.
  (i) Do 48 hodin zaplacení Úplaty dle předchozího odst. (f), AK odešle Klientovi fakturu (daňový doklad) potvrzující provedení úhrady.
  (j) Zaplacená Výzva k platbě je dokladem k uzavřené Jednorázové smlouvě online a tyto Podmínky v ní uvedené představují právně závazné smluvní práva a povinnosti Stran.
  (k) Klient bere na vědomí, že Výzva k platbě není daňovým nebo účetním dokladem a proto může obsahovat i úplný popis Právní služby, tudíž i Klientovy důvěrné informace.
4. Informace pro Klienta – Spotřebitele ve smyslu občanského zákoníku ohledně možnosti odstoupení od Jednorázové smlouvy online
4.1.
Klient – Spotřebitel má právo od Jednorázové smlouvy online odstoupit do 14 dnů od zaplacení Úplaty, resp. ode dne jejího uzavření, bez uvedení důvodu. Klient provede toto odstoupení emailem, doručeným na emailovou adresu AK, do jehož předmětu a do jeho těla uvede tento text: TÍMTO ODSTUPUJI OD JEDNORÁZOVÉ SMLOUVY ONLINE ID [zde uvede ID Výzvy k platbě] a tento email doručí AK. Pokud bude tento email AK skutečně doručen, AK jeho doručení potvrdí Klientovi dalším emailem a vrátí mu zaplacenou Úplatu na bankovní účet ze kterého Klient předtím převedl. Pokud Klient předtím Úplatu zaplatil prostřednictvím služby Western Union, AK Úplatu předvede touto službou zpět na Klienta, po odečtení poplatku za převod.
4.2. Odstoupí-li Klient – Spotřebitel od Jednorázové smlouvy online poté, co AK na základě jeho výslovné žádosti započala před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení s poskytováním Právní služby, AK náleží poměrná část sjednané Úplaty, a to za část Právní Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od Jednorázové smlouvy online.
4.3. Klient – Spotřebitel nemůže odstoupit od Jednorázové smlouvy online, jestliže sjednaná Právní služba již byla zcela poskytnuta, s jeho předchozím výslovným souhlasem, před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Jednorázové smlouvy online.
5. Postup po uzavření Jednorázové smlouvy online
5.1.
Klient většinou potřebuje Právní službu poskytnout co nejdříve a nikoli až po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení, AK současně s daňovým dokladem potvrzujícím zaplacení Úplaty, zpravidla odešle Klientovi E-komunikací následující text: VZDÁVÁM SE PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD JEDNORÁZOVÉ SMLOUVY ONLINE ID [●] V ZÁKONNÉ ČTRNÁCTIDENNÍ LHŮTĚ A POŽADUJI POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY IHNED.
5.2. Klient tento text zkopíruje do předmětu E-komunikace (zpravidla emailu) a odešle zpět AK.
5.3. AK nato ve stanoveném termínu poskytne sjednanou Právní službu.
5.4. V případě, že Klient výše v odst. 5.1. uvedené vzdání se práva odstoupit od Jednorázové smlouvy online nedoručí AK, AK započne s poskytováním Právní služby a po vypršení této 14denní lhůty k odstoupení.
6. Způsob stanovení výše Úplaty za Právní službu
6.1.
Úplata za poskytnutí Právní služby se skládá z „Úkonové odměny“ definované v odst. 6.2. a/nebo z „Paušální odměny“ definované v odst. 6.3. a/nebo z „Paušální odměny dle rozpočtu“ definované v odst. 6.4. a/nebo z „Podílu na úspěchu ve věci“ definovaného v odst. 6.5.; dále se Úplata skládá z „Výloh“ definovaných v odst. 6.6.
6.2. Výše Úkonové odměny se určí dle počtu předpokládaných smluvních úkonů právní služby (dále „Úkon“). Úkon je definován v příloze č. 1 těchto Podmínek. Cena za jeden Úkon činí 3.000,- Kč (125 EUR). Pro některé Úkony může AK cenu snížit až o 100%, dle svého uvážení.
6.3. Paušální odměna za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou; Paušální odměnu nelze navyšovat ani snižovat.
6.4. Paušální odměna dle rozpočtu za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou na základě rozpočtu; Paušální odměnu dle rozpočtu lze navyšovat nebo snižovat jen pokud dojde ke změně rozsahu poskytované Právní služby, a tudíž i ke změně rozpočtu.
6.5. V závislosti na míře úspěchu ve věci má AK vedle Úkonové odměny a/nebo Paušální odměny a/nebo Paušální odměny dle rozpočtu, právo na Podíl na úspěchu ve věci, spočívající v právu na přiznané náklady řízení soudem či jiným orgánem nebo náklady řízení či právního zastoupení sjednané s protistranou v dohodě o narovnání, v soudním smíru nebo v jiném obdobném dokumentu či právním jednání, a to ve výši odpovídající této míře úspěchu ve věci. Za úspěch ve Věci se považuje i pouhé přiznání nebo sjednání náhrady nákladů řízení či náhrady nákladů na právní zastoupení. Podíl na úspěchu ve věci je splatný jen pokud bude skutečně soudem či jiným orgánem nebo protistranou uhrazen. Pokud ve Věci nejsou přiznány nebo sjednány náklady řízení, má AK právo, jako Podíl na úspěchu ve Věci, aby Klient doplatil cenu za Úkony ve výši dle odst. 6.2., za které AK dříve účtovala nižší cenu nebo 0,- Kč, dle odst. 6.2.
6.6. Výlohy představují skutečné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s poskytnutím Právní služby, a to zejména:
  (a) soudní, správní a jiné poplatky.
  (b) poštovné mimo území ČR, telekomunikační poplatky mimo území ČR, náklady na znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, tlumočení, ověřené opisy, fotokopie apod.
  (c) cestovní výdaje při poskytování Právních služeb mimo území Prahy; pro určení jejich výše se použijí aktuálně účinné právní předpisy o cestovních náhradách zaměstnanců.
  (d) náhrady za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním Právních služeb mimo území Prahy za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět, ve výši 100,- Kč (5 EUR) za každou i započatou půlhodinu.
7. Uzavření Dlouhodobé smlouvy online
7.1. Okamžikem kdy v souvislosti s Jednorázovou smlouvou online Klient udělí (podepíše) AK plnou moc a/nebo okamžikem, kdy bude mezi AK a Klientem uzavřena druhá Jednorázová smlouva online během následujících 60 dnů, tak se tímto okamžikem Jednorázová smlouva online automaticky mění na dlouhodobou smlouvu online o poskytování právních služeb (dále „Dlouhodobá smlouva online“), která se rovněž řídí těmito Podmínkami.
7.2. Během trvání Dlouhodobé smlouvy online Klient hradí AK Úplatu zpravidla průběžně a předem, na základě Výzev k platbě se splatností 3 až 7 dnů. Dle okolností může Klient také hradit Úplatu průběžně během poskytování Právní služby nebo po jejím úplném poskytnutí, na základě daňového dokladu (dále „Faktura“), se splatností 7 dnů.
7.3. Během trvání Dlouhodobé smlouvy online bude AK Klientovi předkládat průběžně vyúčtování poskytnutých Právních služeb (dále „Vyúčtování“), buď předem ve Výzvě k platbě a/nebo následně v dalším dokumentu spolu s Fakturou.
7.4. Během trvání Dlouhodobé smlouvy online bude ve Výzvách k platbě, Fakturách a Vyúčtování uváděno, že se vztahují k Dlouhodobé smlouvě online.
7.5. Při uzavření nebo během trvání Dlouhodobé smlouvy online má AK právo od Klienta požadovat složení přiměřené peněžní jistoty na zajištění splnění jeho závazků (dále „Jistota“). Pokud se Strany neshodnou na výši Jistoty, má AK právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Klient Jistotu AK uhradí na základě Výzvy, se splatností 3 dny. Jistota bude v AK složena v plné výši po celou dobu trvání Dlouhodobé smlouvy online a bude Klientovi vrácena do 14 dnů po jejím prokazatelném ukončení. Složená Jistota nepodléhá úročení. AK má právo z Jistoty kdykoli čerpat na úhradu dlužné Úplaty, což AK Klientovi oznámí zasláním odpovídající Faktury, zpravidla emailem. Klient je v tomto případě povinen Jistotu doplnit do původní výše, nejpozději do 7 dnů od jejího čerpání AK, na základě zaslané Výzvy k platbě.
7.6. Dlouhodobá smlouva online končí dohodou Stran, písemnou výpovědí Klienta bez výpovědní doby a výpovědí AK bez výpovědní doby z důvodů dle zákona o advokacii. AK může dále Dlouhodobou smlouvu online vypovědět bez výpovědní doby v případě jakéhokoli prodlení Klienta s placením Úplaty a dále z důvodu dle odst. 7.5.
7.7. Výpověď Dlouhodobé smlouvy se provede buď stejnou formou, jak byla uzavřena, nebo jakoukoli formou přísnější, např. písemnou.
7.8. Změna nebo dohoda o skončení Dlouhodobé smlouvy se provede buď stejným postupem a formou, jako byla uzavřena, nebo jakoukoli formou přísnější, např. písemnou.
7.9. Skončením Dlouhodobé smlouvy online nezaniká povinnost Klienta zaplatit Úplatu, na niž nárok AK vznikl v době jejího trvání, a rovněž nezaniká právo AK na započtení Jistoty či jiných pohledávek Klienta proti jakýmkoli pohledávkám AK za Klientem.
 8. Některé náležitosti Výzvy k platbě
8.1. Výzva k platbě bude obsahovat zejména:
  (a) číslo Jednorázové smlouvy online, kterým je ID příslušné Výzvy k platbě a v případě Dlouhodobé smlouvy online, její číslo skládající se z čísla advokátního spisu AK a ID příslušné Výzvy k platbě.
  (b) informaci, zda se vztahuje k Jednorázové smlouvě online nebo k Dlouhodobé smlouvě online;
  (c) vymezení sjednané Právní služby odkazem na příslušnou E-komunikaci a/nebo jejím popisem přímo ve Výzvě k platbě a/nebo odkazem na přílohu či jiným vhodným způsobem;
  (d) specifikaci Úplaty.
9. Započtení pohledávek
9.1. AK má právo započíst svůj nárok na Úplatu proti jakékoli pohledávce Klienta za AK. Za tímto účelem může AK ve Věci rovněž uvést pro úhradu pohledávky Klienta ve Věci její bankovní účet, jako platební místo, o čemž bude Klienta informovat, zpravidla emailem. Po započtení pohledávky AK převede zbytek finančních prostředků na účet Klienta.
10. Odpovědnost za škodu
10.1. Za správnost všech podkladů a informací předložených AK odpovídá Klient. AK neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Klienta, zejména neposkytnutím potřebné součinnosti AK, nepředáním potřebných podkladů nebo předáním podkladů a informací nesprávných, neúplných či nepravdivých. AK neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání nebo jiné činnosti Klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytnutím Právní služby. AK prohlašuje, že je v souladu se zákonem o advokacii pojištěna pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím Právní služby, a to do výše 50.000.000,- Kč. Klient prohlašuje, že pokud v konkrétním případě nesdělí AK něco jiného, platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro Klienta výše uvedenou částku nepřesahují.
11. Rizika komunikace v internetu
11.1. Klient bere na vědomí, že E-komunikaci nelze absolutně zabezpečit proti případnému odposlouchávání třetími osobami. Z těchto důvodů se Klient zavazuje nepředávat AK prostřednictvím E-komunikace informace, jejichž nechtěný únik, v důsledku činnosti třetích osob, by mu mohl způsobit škodu.
12. Plná moc
12.1. V řízeních, kdy zákon neumožňuje zastoupení Klienta přímo AK jako obchodní společností, bude Klienta zastupovat advokát AK.
12.2. V případě potřeby Klient podepíše AK nebo jejímu advokátu potřebné plné moci buď v elektronické podobě opatřené oficiálně uznávaným elektronickým podpisem a elektronickou značkou nebo v papírové podobě doručené AK poštou, kurýrem nebo osobně. U plné moci v papírové podobě může AK vždy požadovat úředně ověřený podpis Klienta a v případě pobytu Klienta mimo území ČR, může požadovat ověření jeho podpisu na zastupitelském úřadu ČR.
12.3. AK nebo její advokát, může udělit substituční plnou moc dalšímu advokátu, advokátnímu koncipientovi či jinému pracovníkovi v souladu se zákonem o advokacii.
13. Vedlejší účastník smlouvy
13.1. V případě, že v Jednorázové smlouvě online nebo Dlouhodobé smlouvě online (resp. v odpovídající Výzvě k platbě) bude některá osoba označena jako Vedlejší účastník nebo budou klienti označeni jako manželé či partneři, komunikace s Klientem, předávání informací a jiných podkladů při poskytování Právních služeb dle bude realizováno prostřednictvím Vedlejšího účastníka nebo kteréhokoli manžela. Klient k tomuto postupu dává AK výslovný pokyn a v tomto rozsahu ji zprošťuje povinnosti mlčenlivosti. Klient dále Vedlejšímu účastníkovi nebo manželovi či partnerovi uděluje plnou moc k tomu: (i) aby jednal a komunikoval s AK ve smyslu věty první tohoto odst.; (ii) aby k jeho rukám AK doručovala ostatní korespondenci ve věci Jednorázové smlouvy online nebo Dlouhodobé smlouvy online a její případnou výpověď; (iii) aby za Klienta platil Úplatu.
13.2. Klient souhlasí, aby jeho název/firma/logo, včetně internetové adresy, byla AK uvedena na její internetové stránce nazvané „reference AK“.
14. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
14.1. Klient bere na vědomí, že pokud by se na Právní službu dle Jednorázové smlouvy online nebo Dlouhodobé smlouvy online vztahovala příslušná ustanovení Zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo usnesení představenstva ČAK č. 2/2008 Věstníku České advokátní komory, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a postupu kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku České advokátní komory, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších předpisů a dalších příslušných předpisů, bude Klient zejména poučen o povinnosti AK provést jeho identifikaci, kontrolu, oznámení podezřelého obchodu a povinnosti odkladu splnění jeho příkazu, pokud k tomu budou splněny zákonné předpoklady. Tyto záležitosti by potom byly řešeny dalším zákonnými postupy a prostředky a případně další smlouvou s Klientem.
15. Informace pro Klienta – Spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů
15.1. V případě sporu Klienta – Spotřebitele s AK má Klient – Spotřebitel možnost se obrátit na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení tohoto spotřebitelského sporu. Internetová adresa tohoto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je www.cak.cz. Kontaktní údaje tohoto subjektu jsou: Česká advokátní komora, Národní třída 16, Nové město, 110 00 Praha, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; ID datové schránky: n69admd.
16. Rozhodné právo, mezinárodní soudní pravomoc
16.1. Otázky neupravené Jednorázovou smlouvou online nebo Dlouhodobou smlouvou online se řídí českým zákonem o advokacii, českým občanským zákoníkem a jinak českým právním řádem a k projednání případných sporů se sjednává výlučná příslušnost českých soudů.
17. Případy, kdy Klient není spotřebitelem
17.1. Pokud Klient není spotřebitelem, nepoužijí se ustanovení Podmínek vztahující ke spotřebiteli ve smyslu občanského zákoníku. Klient ale nemá právo odmítnout postup AK podle ustanovení Smlouvy vztahujících se ke spotřebiteli, pokud na tom bude AK trvat. Pokud bude AK postupovat dle ustanovení Podmínek vztahujících se ke spotřebiteli, neznamená to, že by se tímto postupem Klient stával automaticky spotřebitelem, pokud jím ve skutečnosti dle občanského zákoníku není.

Příloha č. 1: definice smluvních úkonů právní služby

1. Smluvní úkony právní služby bez vztahu k době jejich provádění jsou definovány takto:
  b) Převzetí právního zastoupení, což zahrnuje zejména přípravu smlouvy o poskytování právních služeb, plných mocí a jiné smluvní dokumentace, kopírování a skenování listin dodaných Klientem apod.
  b) Sepsání (nebo revize, úprava) podání soudu nebo jinému orgánu (např. návrh, žaloba, žádost, stížnost, odpor, dovolání, podnět, vyjádření, ústavní stížnost, stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva apod.). Pokud listina přesahuje 5 normostran, má AK právo účtovat další smluvní úkon.
  c) Sepsání (nebo revize, úprava) předžalobní upomínky nebo výzvy. Pokud listina přesahuje 5 normostran , má AK právo účtovat další smluvní úkon.
  d) Sepsání (nebo revize, úprava) dopisu či jiné korespondence (emailu apod.) protistraně, znalci nebo jinému odborníkovi, notáři, exekutoru, případně jiné osobě, soudu, rozhodci či jinému orgánu nebo instituci. Pokud listina přesahuje 5 normostran, má AK právo účtovat další smluvní úkon.
  e) Sepsání (nebo revize, úprava) právního rozboru nebo stanoviska. Pokud listina přesahuje 5 normostran, má AK právo účtovat další smluvní úkon.
  f) Sepsání (nebo revize, úprava) listiny o právním jednání (např. smlouvy, dohody apod.). Pokud listina přesahuje 5 normostran, má AK právo účtovat další smluvní úkon.
  g) Sepsání (nebo revize, úprava) závěrečné řeči nebo závěrečného návrhu. Pokud listina přesahuje 5 normostran, má AK právo účtovat další smluvní úkon.
  h) Sepsání (nebo revize, úprava) směnky nebo jiného cenného papíru. Pokud listina přesahuje 5 normostran, má AK právo účtovat další smluvní úkon.
  i) Ukončení právního zastoupení, což zahrnuje zejména přípravu a předání spisového materiálu Klientovi v elektronické či listinné podobě, oznámení ukončení právního zastoupení soudům či jiným orgánům nebo osobám apod.
2. Smluvní úkony právní služby vázané na dobu jejich provádění (v případě přerušení těchto smluvních úkonů na dobu kratší 60 min. se tato doba započítává do trvání smluvního úkonu, při delším přerušení se další pokračování ve smluvním úkonu počítá jako nový smluvní úkon; pokud je smluvní úkon přerušen z důvodů na straně AK, doba přerušení se neúčtuje a jednotlivé doby trvání úkonu se sčítají) jsou definovány takto:
  a) Porada s klientem, za každé započaté 2 hodiny.
  b) Nahlédnutí a prostudování spisového materiálu u soudu nebo jiného orgánu, za každé započaté 2 hodiny.
  c) Prostudování podkladů dodaných klientem nebo třetí osobou, za každé započaté 2 hodiny.
  d) Příprava na jednání (například u soudu, s protistranou apod.), za každé započaté 2 hodiny.
  e) Účast na jednání před soudem, rozhodcem nebo jiným orgánem, za každé započaté 2 hodiny.
  f) Účast při přípravném soudním jednání, včetně účasti při jednání, u kterého došlo jen k vyhlášení rozhodnutí, za každé započaté 2 hodiny.
  g) Účast při úkonu policie, soudu správního nebo jiného orgánu, za každé započaté 2 hodiny.
  h) Jednání s protistranou, znalcem nebo jiným odborníkem, notářem, exekutorem či s jinou osobou, za každé 2 započaté hodiny.
  i) Vyhledávání, studium anebo rešerše důkazů, judikatury či jiných podkladů v souvislosti s realizací smluvních úkonů právní služby uvedených výše v této příloze, za každé 2 započaté hodiny.

 {autotoc enabled=no}