• Informace pro spotřebitele a smluvní podmínky poskytování právních služeb

Informace pro spotřebitele a smluvní podmínky poskytování právních služeb, dále „Podmínky“ nebo „Smlouva“

1. Poskytovatel právních služeb, Klient, Vedlejší účastník smluvní Strany

1.1. Poskytovatelem Právních služeb obchodní je společnost advokáti online s.r.o., IČ: 24203521, se sídlem: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, email: info@advokationline.eu, tel.: +420 774 444 574, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, sp. zn. C 188321 (dále „AK“).

1.2. Klientem, resp. příjemcem Právních služeb je fyzická nebo právnická osoba nebo více takovýchto osob společně (dále „Klient“) Pojem „Klient“ se vztahuje i na označení více osob vystupujících na Straně Klienta dle těchto Podmínek. Pokud se v Podmínkách hovoří o „Klientovi – Spotřebiteli“, má se tím na mysli spotřebitel ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

1.3. V případě, že ve Smlouvě bude některá osoba označena jako Vedlejší účastník nebo bude na Straně Klienta uvedeno více osob, komunikace s Klientem, předávání informací a jiných podkladů při poskytování Právních služeb může být realizováno prostřednictvím Vedlejšího účastníka nebo kteréhokoli osoby uvedené ve Smlouvě na Straně Klienta. Klient k tomuto postupu dává AK výslovný pokyn a v tomto rozsahu ji zprošťuje povinnosti mlčenlivosti. Klient dále Vedlejšímu účastníkovi další osobě uvedené na Straně Klienta uděluje plnou moc k tomu: (i) aby jednal a komunikoval s AK ohledně všeho, co se týká Poskytovaných právních služeb; (ii) aby k jeho rukám AK doručovala ostatní korespondenci ve věci Smlouvy a její případnou výpověď; (iii) aby za Klienta platil Úplatu.

1.4. Určení Klienta a/nebo Vedlejšího účastníka a jejich kontaktních údajů bude uvedeno níže ve Smlouvě nebo v jiném dokumentu či jiným vhodným způsobem, v závislosti na způsobu uzavření Smlouvy.

1.5. AK a Klient se dále společně nazývají jako „Strany“.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek AK poskytnout Klientovi právní službu nebo poskytovat více právních služeb (dále „Právní služby“), v právní záležitosti nebo záležitostech (dále „Věc“).

2.2. Věc může být specifikována následovně:

(a) výslovným uvedením níže ve Smlouvě;

(b) uvedením v jiném dokumentu či jiným vhodným způsobem, v závislosti na způsobu uzavření Smlouvy;

(c) vhodným způsobem Klientem později, dle následných požadavků a potřeb Klienta;

(d) v nabídce Právních služeb AK na jejích internetových stránkách (https://advokationline.eu, dále jen „Web AK“) formou cenových tabulek a/nebo formulářů, s následnou konkretizací Klientem po uzavření Smlouvy.

2.3. Na straně Klienta je předmětem Smlouvy především jeho závazek zaplatit AK za poskytování Právních služeb Odměnu AK a nezbytné Výlohy, které jsou dále společně nazývány jako „Úplata“, podrobněji upravená níže v odst. 5.

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Smlouva je uzavřena poté, co Klient k nabídce AK na uzavření Smlouvy, dostatečně srozumitelným a určitým způsobem projeví jeho vůli a souhlas, aby se plnění předmětu Smlouvy, tedy Poskytování právních služeb, řídilo těmito Podmínkami; tímto dojde k přijetí („Akceptaci“) nabídky a Podmínek Klientem a tedy i k Uzavření Smlouvy.

3.2. Uzavření Smlouvy (Akceptace nabídky a Podmínek AK) může být provedeno následovně:

(a) vlastnoručním podpisem Stran níže na této Smlouvě.

(b) vlastnoručním podpisem jedné Stran níže na této Smlouvě a elektronickým podpisem druhé Strany; v tomto případě může být přijetí nabídky Smlouvy na dalším dokumentu obsahujícím znění Smlouvy (za dokument podepsaný elektronickým podpisem se pro účely této Smlouvy považuje i dokument odeslaný z datové schránky Klienta).

(c) elektronickými podpisy obou Stran níže na této Smlouvě; v tomto případě může být přijetí nabídky Smlouvy na dalším dokumentu obsahujícím znění Smlouvy.

(d) elektronickými prostředky komunikace na dálku, tzv. distančním způsobem (dále jen „E-komunikace“), a to zejména následujícími způsoby:

[i] Klient prostřednictvím E-komunikace zašle AK poptávku Právních služeb, AK Klientovi odpoví nabídkou za jakých podmínek Právní služby poskytne, přičemž součástí nebo přílohou této nabídky bude buď celé znění podmínek či budou tyto Podmínky dány Klientovi k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu nebo jiným podobným způsobem. Tato nabídka bude zpravidla provedena výzvou k platbě předem za požadovanou Právní službu. Klient následně tuto nabídku včetně Podmínek Akceptuje zaplacením Úplaty. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacením Úplaty.

[ii] V nabídce Právních služeb AK na Webu AK formou cenových tabulek a/nebo formulářů, si Klient po důkladném přečtení nabídky a těchto Podmínek, kliknutím konkrétní Právní služby objedná a následně zaplatí platební bránou na Webu AK nebo bankovním převodem. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem zaplacením Úplaty.

3.3. Smlouva bude v následné komunikaci Stran označována datem jejího uzavření a číslem, které jí bude AK přiděleno. Tímto číslem bude zpravidla číslo spisu AK nebo ID nabídky, či ID platby anebo ID výzvy k platbě.

4. Informace pro Klienta – Spotřebitele dle OZ k možnosti odstoupení od Smlouvy

4.1. Klient – Spotřebitel má právo od Smlouvy uzavřenou distančním způsobem nebo mimo prostory AK odstoupit do 14 dnů, bez uvedení důvodu. Klient provede toto odstoupení emailem, doručeným na emailovou adresu AK, do jehož předmětu a do jeho těla uvede tento text: TÍMTO ODSTUPUJI OD SMLOUVY NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ČÍSLO/ID [zde číslo nebo ID Smlouvy] ZE DNE [zde uvede datum uzavření Smlouvy] a tento email doručí AK. Pokud bude tento email AK skutečně doručen, AK jeho doručení potvrdí Klientovi dalším emailem a vrátí mu zaplacenou Úplatu na bankovní účet nebo účet PayPal ze kterého Klient předtím zaplatil nebo jiným vhodným způsobem.

4.2. Odstoupí-li Klient – Spotřebitel od Jednorázové smlouvy online poté, co AK na základě jeho požadavku započala před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení s poskytováním Právní služby, AK náleží poměrná část sjednané Úplaty, a to za část Právní Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od Jednorázové smlouvy online.

5. Úplata za Právní služby

5.1. Úplata za Právní služby se skládá z „Hodinové odměny“ definované v odst. 5.2. a/nebo z „Paušální odměny“ definované v odst. 5.3. a/nebo z „Paušální odměny dle rozpočtu“ definované v odst. 5.4. a/nebo z „Přísudku“ definovaného v odst. 5.5. a/nebo z „Podílu na úspěchu ve věci“ definovaného v odst. 5.6. (dále společně jako „Odměna AK“); dále se Úplata skládá z „Výloh“ definovaných v odst. 5.

5.2. Výše Hodinové odměny se určí podle doby, po kterou trvalo poskytování Právní služby. Hodinová sazba je 1.500 Kč včetně DPH.

5.3. Paušální odměna za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou. Paušální odměnu nelze navyšovat ani snižovat. Paušální odměna může být stanovena i počtem hodin poskytování Právních služeb, které má Klient po stanovenou dobu vyčerpání; toto může být rovněž uvedeno a nabízeno v nabídce Právních služeb na Webu AK formou cenových tabulek a/nebo formulářů.

5.4. Paušální odměna dle rozpočtu za jasně specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou na základě rozpočtu; Paušální odměnu dle rozpočtu lze navyšovat nebo snižovat jen pokud dojde ke změně rozsahu poskytované Právní služby, a tudíž i ke změně rozpočtu. Paušální odměna může být stanovena i počtem hodin poskytování Právních služeb, které má Klient po stanovenou dobu vyčerpání; toto může být rovněž uvedeno a nabízeno v nabídce Právních služeb na Webu AK formou cenových tabulek a/nebo formulářů.

5.5. Vedle Hodinové odměny a/nebo Paušální odměny a/nebo Paušální odměny dle rozpočtu, má AK právo na Přísudek ve Věci formou přiznaných nákladů řízení soudem či jiným orgánem nebo náklady řízení či právního zastoupení sjednané s protistranou v dohodě o narovnání, v soudním smíru nebo v jiném obdobném dokumentu, po odečtení Výloh Klienta. V tomto případě nesmí celková Odměna AK přesáhnout hodnotu 30% z celkové částky přiznané Klientovi soudním či jiným rozhodnutím nebo mimosoudní dohodou.

5.6. Ve Věci vymáhání konkrétní pohledávky nebo jiného plnění se Strany mohou pro tento konkrétní případ dohodnout, že AK má právo na Úplatu jen formou Podílu na úspěchu ve věci, který činí 30% z hodnoty věci a je splatný až dojde ke skutečnému splnění Klientem vymáhané pohledávky či jiného plnění. Do tohoto Podílu na úspěchu ve věci se započítávají i náklady řízení či jiné případné formy Odměny AK, které již AK uhradil. Pro účely výpočtu Podílové odměny se také odečítají veškeré platby Výloh Klientem. Ve výsledku tedy z objemu veškerých plateb, které Klient ve Věci obdržel, činí celková Odměna AK 30%. Povinnost Klienta platit Výlohy během poskytování právních služeb tím není dotčena. Za účelem zajištění nároku AK na Podílovou odměnu, Klient zpravidla na AK postoupí vymáhanou pohledávku nebo podepíše zajišťovací směnku. Pokud je sjednána odměna formou Podílu na věci a klient Smlouvu vypoví před vymožením vymáhané pohledávky nebo před skončením věci, má AK právo vyúčtovat všechny úkony právní služby, které ve Věci učinila podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif); k uhrazení této odměny i po vypovězení Smlouvy má AK právo použít klientem poskytnuté zajištění.

5.7. Výlohy představují skutečné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s poskytnutím Právní služby, a to zejména:

(a) soudní, správní a jiné poplatky.

(b) poštovné mimo území ČR, telekomunikační poplatky mimo území ČR, náklady na znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, tlumočení, ověřené opisy, fotokopie apod.

(c) cestovní výdaje při poskytování Právních služeb mimo území Prahy; pro určení jejich výše se použijí aktuálně účinné právní předpisy o cestovních náhradách zaměstnanců.

(d) náhrady za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním Právních služeb mimo území Prahy za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět, ve výši 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu.

zpět k obsahu 

6. Splatnost Úplaty, Vyúčtování, fakturace

6.1. Úplata je splatná předem, na základě proforma-faktury nebo výzvy k platbě (dále „Výzva k platbě“), doručené Klientovi zpravidla emailem a obsahující zejména forma dohodnuté Odměny AK a případně popis Výloh, včetně bankovního spojení, se splatností zpravidla 3 až 7 dnů. V případě platby na základě Výzvy k platbě, bude Klientovi po zaplacení zaslána odpovídající daňový doklad (dále „Faktura“), zpravidla emailem. Namísto Výzvy k platbě může být také Klientovi doručena Faktura k platbě předem. Tímto způsobem placení předem za jednotlivou Právní službu nebo jen její část (konkrétní úkon Právní služby) má Klient vždy přehled o formě účtované Odměny, o výlohách a jeho nákladech.

6.2. AK může požadovat zaplacení Úplaty až po částečném nebo úplném poskytnutí Právních služeb, v tomto případě AK zašle Klientovi odpovídající Fakturu s Vyúčtováním, zpravidla emailem, se splatností 7 dnů.

6.3. Výzva k platbě není daňovým nebo účetním dokladem a proto může obsahovat úplné vyúčtování Právních služeb (dále „Vyúčtování“). Jinak bude Vyúčtování Klientovi zpravidla doručováno průběžně emailem ve zvláštním dokumentu společně s Výzvou k platbě, Fakturou či samostatně.

7. Platby Úplaty v cizí měně

7.1. Úplatu lze také hradit v EUR nebo USD v přepočtu podle kurzu České národní banky. AK má v tomto případě právo Úplatu navýšit o 5% na pokrytí kurzových rozdílů a zvýšených administrativních nákladů na vyúčtování a Fakturaci.

7.2. Prostřednictvím platební brány na Webu AK, může Klient hradit Úplatu v jakékoli měně. Klient v tomto případě zaplatí v jeho měně částku dle konverze měn provedené poskytovatelem platební brány na Webu AK.

8. Platba Úplaty ze zahraničí a na Webu AK

8.1. Ze zahraničí AK neakceptuje platby na bankovní účet z důvodu vysokých bankovních poplatků, které zpravidla neúměrně zatěžují AK i Klienta. Z těchto důvodů je nutné, aby klient platby ze zahraniční provedl přes platební bránu na Webu AK. Pokud toto nebude možné, bude to řešeno individuálně s klientem.

8.2. V současné době je na Webu AK možné platit jen přes platební bránu Paypal. Přes tuto platební bránu lze také platit jen platební kartou, tedy i v případě, že klient nemá účet Paypal a nepoužívá jej. Poplatky za platbu jdou k tíži AK.

9. Odměna a Výlohy v případě neuzavření nebo neplatnosti Smlouvy

9.1. Pokud by z jakéhokoli důvodu nedošlo k Uzavření Smlouvy nebo by Smlouva byla prohlášena za neplatnou, Odměna a Výlohy AK se určí podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

10. Záloha, Jistota

10.1. V případě, že není možné jednoznačněji stanovit výši Úplaty předem nebo hrozí nutnost provádění většího množství (nebo náročnějších) úkonů Právní služby nebo má Klient omezené možnosti placení (pobyt v zahraničí nebo vězení apod.), má AK právo požadovat od Klienta přiměřenou Zálohu nebo Jistotu (kauci). V případě, že se AK s Klientem na složení Zálohy nebo Kauce nedohodne, má AK právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

11. Započtení pohledávek

11.1. AK má právo započíst svůj nárok na Úplatu proti jakékoli pohledávce Klienta za AK. Za tímto účelem může AK ve Věci rovněž uvést pro úhradu pohledávky Klienta ve Věci její bankovní účet, jako platební místo, o čemž bude Klienta informovat, zpravidla E-komunikací. Po započtení pohledávky AK převede zbytek finančních prostředků na účet Klienta.

12. Odpovědnost za škodu

12.1. Za správnost všech podkladů a informací předložených AK odpovídá Klient. AK neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Klienta, zejména neposkytnutím potřebné součinnosti AK, nepředáním potřebných podkladů nebo předáním podkladů a informací nesprávných, neúplných či nepravdivých. AK neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání nebo jiné činnosti Klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytnutím Právní služby. AK prohlašuje, že je v souladu se zákonem o advokacii pojištěna pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím Právní služby, a to do výše 50.000.000,- Kč. Klient prohlašuje, že pokud v konkrétním případě nesdělí AK něco jiného, platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro Klienta výše uvedenou částku nepřesahují.

13. Trvání, skončení a výpověď Smlouvy

13.1. Smlouva končí poskytnutím Právních služeb, písemnou dohodou Stran. Klient může Smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědní doby. AK může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby z důvodů dle zákona o advokacii a/nebo pokud se Klient dostane do prodlení s placením Úplaty, Jistoty nebo dle odst. 3.1. Skončením smlouvy nezaniká povinnost Klienta zaplatit dlužnou Úplatu, nárok AK na Podíl na úspěchu ve Věci a právo na započtení Jistoty a pohledávek.

13.2. V případě, že po skončení poskytování Právních služeb se Klient obrátí na AK s požadavkem na další Právní službu, vztahují se na další poskytování Právních služeb původní Smlouva dříve uzavřená s Klientem, pokud Strany neuzavřou smlouvu novou.

14. Rizika komunikace v internetu

14.1. Klient bere na vědomí, že E-komunikaci nelze absolutně zabezpečit proti případnému odposlouchávání třetími osobami. Z těchto důvodů se Klient zavazuje nepředávat AK prostřednictvím E-komunikace informace, jejichž nechtěný únik, v důsledku činnosti třetích osob, by mu mohl způsobit škodu.

14.2. V případě, že to Klientovi technické možnosti dovolují, může s AK komunikovat šifrovanou komunikací, dle dohody. Je možné se dohodnout na komunikaci výlučně přes IM systémy, jak např. WhatsApp, Signal apod., šifrovaným emailem nebo jinými způsoby.

15. Plná moc

15.1. V řízeních, kdy zákon neumožňuje zastoupení Klienta přímo AK jako obchodní společností, bude Klienta zastupovat advokát AK. V případě potřeby Klient podepíše AK nebo jejímu advokátu potřebné plné moci buď v elektronické podobě opatřené oficiálně uznávaným elektronickým podpisem a elektronickou značkou nebo v papírové podobě doručené AK poštou, kurýrem nebo osobně. U plné moci v papírové podobě může AK vždy požadovat úředně ověřený podpis Klienta a v případě pobytu Klienta mimo území ČR, může požadovat ověření jeho podpisu na zastupitelském úřadu ČR.

15.2. AK nebo její advokát, může udělit substituční plnou moc dalšímu advokátu, advokátnímu koncipientovi či jinému pracovníkovi v souladu se zákonem o advokacii, zejména v případě jeho nemoci, účasti u jiného soudního jednání či po dohodě s Klientem.

16. Reference

16.1. Klient souhlasí, aby jeho název/firma/logo, včetně internetové adresy, byla AK uvedena na její internetové stránce nazvané „reference AK“.

17. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

17.1. Klient bere na vědomí, že pokud by se na poskytované Právní služby vztahoval zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo jakékoli jiné obdobné předpisy, včetně stavovských předpisů České advokátní komory, bude Klient poučen o povinnosti AK provést jeho identifikaci, kontrolu, oznámení podezřelého obchodu a povinnosti odkladu splnění jeho příkazu, pokud k tomu budou splněny zákonné předpoklady. Tyto záležitosti by potom byly řešeny dalším zákonnými postupy a prostředky a případně další smlouvou s Klientem.

18. Informace pro Klienta – Spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů

18.1. V případě sporu Klienta – Spotřebitele s AK má Klient – Spotřebitel možnost se obrátit na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení tohoto spotřebitelského sporu. Internetová adresa tohoto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je www.cak.cz. Kontaktní údaje tohoto subjektu jsou: Česká advokátní komora, Národní třída 16, Nové město, 110 00 Praha, email: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd.

19. Ochrana osobních údajů (GDPR)

19.1. AK Klienta informuje, že ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), žádné jeho osobní údaje nezpracuje. AK bude mít k dispozici výlučně jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí Právní služby a dále v nezbytné míře tam, kde jí to stanovuje zákon či v jiných případech zákonného užití. Toto jednoduché, základní a nezbytné pro plnění Smlouvy užití osobních údajů není jejich zpracováním nebo předáním ke zpracování ve smyslu GDPR.

20. Rozhodné právo, mezinárodní soudní pravomoc

20.1. Otázky neupravené Jednorázovou smlouvou online nebo Dlouhodobou smlouvou online se řídí českým zákonem o advokacii, českým občanským zákoníkem a jinak českým právním řádem a k projednání případných sporů se sjednává výlučná příslušnost českých soudů.

21. Případy, kdy Klient není spotřebitelem

21.1. Pokud Klient není spotřebitelem, nepoužijí se ustanovení Podmínek vztahující ke spotřebiteli ve smyslu občanského zákoníku. Klient ale nemá právo odmítnout postup AK podle ustanovení Smlouvy vztahujících se ke spotřebiteli, pokud na tom bude AK trvat. Pokud bude AK postupovat dle ustanovení Podmínek vztahujících se ke spotřebiteli, neznamená to, že by se tímto postupem Klient stával automaticky spotřebitelem, pokud jím ve skutečnosti dle občanského zákoníku není.

Určení Klienta a Vedlejšího účastníka – může být uvedeno jiném dokumentu – viz odst. 1.2.

[...]

Specifikace právní služby – může být uvedeno jiném dokumentu nebo dle následných požadavků klienta – viz odst. 2.2.

[...]

Podpisy Stran – nemusí být uvedeno na dokumentu se zněním Smlouvy – viz odst. 3.2.

[...]

Datum a číslo Smlouvy – může být doplněno po uzavření Smlouvy – viz odst. 3.3.

[...]