• Občanské právo - vymáhání pohledávek

Jednou z hlavních specializací naší AK je vymáhání pohledávek (dluhů) v soudním a rozhodčím řízení. Toto samozřejmě zahrnuje i zastupování klientů ve všech řízeních s tím souvisejících, a to zejména řízení exekuční, insolvenční a dědické.

Cílem je vymožení pohledávky s minimálními výdaji klienta, AK nemá nárok na odměnu dokud dlužník nic nezaplatí

Celé naše úsilí při této činnosti směřuje výlučně k tomu, aby z ní měl klient maximální ekonomický prospěch. V první řadě nám jde o to, aby klientova pohledávka byla skutečně vymožena, ne tedy jen, aby měl k dispozici vykonatelný rozsudek, ale aby skutečně jeho peníze obdržel. Současně nám jde o to, aby klient v průběhu vymáhání hradil jen to nejnutnější, tedy zpravidla jen soudní poplatek, dále znalecké posudky či jiné nutné výlohy, jako např. cestovné, při účasti AK u ústních jednání u soudu či jiného orgánu mimo Prahu. Naše AK cestovné účtuje ve výši odpovídají cestovnému, jaké by obdržel zaměstnanec za pracovní cestu dle zákoníku práce. Odměnu naší AK klient hradí výlučně až ze skutečně vymožené pohledávky (dluhu), který byl předmětem vymáhání.

Odměna AK činí 25% ze skutečně vymožené částky, včetně nákladů řízení. Samy náklady řízení většinou plně pokrývají tuto 25% odměnu AK a někdy jsou i vyšší, takže klient při úplném vymožení pohledávky obdrží často i vyšší částku, než původně požadoval, včetně úroků z prodlení. Více informací odměně AK a smluvním podmínkám >

Jaké pohledávky (dluhy) vymáháme

Pohledávkou (dluhem) se pro účely tohoto článku (obvyklý předmět našeho vymáhání) rozumní peněžitý dluh právnické nebo fyzické osoby. Nejčastěji se jedná o nezaplacené faktury za dodávky zboží či služeb, dlužná mzda či jiné nároky za pracovně-právního vztahu, náhrada škody či újmy na zdraví nebo majetku, dále náhrada škody a nemajetkové újmy způsobená trestným činem anebo státem či správním orgánem při výkonu veřejné moci apod. Tímto vymáhanými pohledávkami (dluhy) jsou i nároky klienta na pojistné plnění, které je často neoprávněné kráceno nebo není vyplaceno vůbec. Dalším častými případy je vymáhání pohledávek z neproplacených směnek.

Postupy při vymáhání

Vymáhání pohledávek (dluhů) je poměrně komplikovaná činnost vyžadující nejen perfektní znalost aktuálně platné právní úpravy a judikatury, ale i rozsáhlé praktické zkušenosti.

Nejdříve je nutno vyhodnotit oprávněnost nároku klienta po právní stránce, jinými slovy šance na úspěch při podání žaloby. Současně je nutno ze zabývat i bonitou (solventností) dlužníka, tedy za má z čeho dluh zaplatit. Prověřuje se centrální evidence exekucí, zda dlužník vlastní nemovitosti a u firem zapsaných v OR se prování zběžná rešerše účetních závěrek, pokud je dlužník v souladu se zákonem zakládá do sbírky listin obchodního rejstříku. Prakticky v každém případě je ale vždy urychleně dlužníkovi zaslána odpovídající předžalobní výzva.

Dále následuje ve většině případů podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Další průběh vymáhání závisí na postoji dlužníka, tedy většinou, zda proti soudem vydanému elektronickému platebnímu rozkazu podá odpor. Pokud dlužník do nabytí právní moci platebního rozkazu nebo rozsudku vymáhaný dluh nezaplatí, podáváme ihned exekuční návrh.

Vymáhání dluhu online Předplatné právní služby Související články

{autotoc enabled=no}